Έρευνα & Καινοτομία

H InnoSec είναι τεχνοβλαστός δηλαδή μια εταιρία έντασης γνώσης και καινοτομίας και αποτελεί προτεραιότητά της να διεξάγει έρευνα που βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας στο τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών υπηρεσιών.

Οι γνωστικές περιοχές ενδιαφέροντος και έρευνας επικεντρώνονται στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών Διαδικτύου και συμμετέχει σε ερευνητικές προτάσεις σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια.

Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες εντοπίζονται:

  • Στην ασφάλεια υπολογιστικής νέφους (cloud security), με αντικείμενο τη μελέτη των μοντέλων και των τεχνολογιών ασφαλών υπηρεσιών νέφους.
  • Στην ασφάλεια μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data security).
  • Στην ασφάλεια δικτύων αισθητήρων (sensor security).
  • Στην ασφάλεια σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.