Υπηρεσίες

H InnoSec (Innovative Secure Technologies) είναι τεχνοβλαστός (spin-off), δηλαδή μια εταιρία έντασης γνώσης και καινοτομίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνικές και τεχνολογίες ασφάλειας, προσαρμοσμένες κάθε φορά στις ιδιαιτερότητες του φορέα.

Με μια εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων ασφάλειας και αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας, παρέχει υπηρεσίες:

  • Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση σχεδίων ασφάλειας (security plan).
  • Έλεγχος τρωτότητας πληροφοριακών συστημάτων & διαδικτυακών υπηρεσιών (penetration testing).
  • Διερεύνησης περιστατικών παραβιάσεων ασφάλειας οργανισμών (corporate digital forensics).
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή μηχανισμών ασφάλειας.
  • Έλεγχος εφαρμογών και υπηρεσιών.
  • Συμβουλευτική ασφάλειας.
  • Εκπαίδευση πάνω σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.
  • Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR.