Συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR

H InnoSec αναλαμβάνει την προετοιμασία των οργανισμών για την προσαρμογή τους στις νομικές υποχρεώσεις που επιφέρει ο ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR).

Στα πλαίσια αυτά, η InnoSec παρέχει στους φορείς τις παρακάτω απαραίτητες δράσεις / υπηρεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων:

 • Αποτίμηση επιπτώσεων των παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων – Data Protection Impact Assessment (DPIA).
 • Ανάπτυξη σχεδίου ασφάλειας προστασίας προσωπικών δεδομένων για τον οργανισμό.
 • Αναγνώριση των προσαρμογών των υφιστάμενων μέτρων προστασίας (GDPR stress testing).
 • Προετοιμασία με υπηρεσίες νομικής συνδρομής τον οργανισμό για την προσαρμογή συμβάσεων, συμβολαίων, φορμών συναίνεσης και ρόλων Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων.
 • Εγκατάσταση υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποχρεώσεων βάσει GDPR.
 • Εγκατάσταση συστήματος έγκαιρου προσδιορισμού παραβιάσεων ασφάλειας.
 • Εγκατάσταση των απαραίτητων μηχανισμών ασφάλειας που εξασφαλίζουν την προστασία και τη συνέχεια ύπαρξης των προσωπικών δεδομένων.
 • Εκπαίδευση των στελεχών στην εφαρμογή του GDPR.
Η InnoSec με την υπηρεσία ασφάλειας «Συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR» εξασφαλίζει σε κάθε οργανισμό που αναλαμβάνει ότι αυτός:

 • Τηρεί τις αρχές της νομιμότητας, της δικαιοσύνης και της διαφάνειας κατά τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 • Καθορίζει και περιορίζει τον σκοπό της συλλογής / επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Διατηρεί τα ελάχιστα αναγκαία προσωπικά δεδομένα.
 • Μεριμνά για την ακρίβεια και την ορθότητα των δεδομένων.
 • Τηρεί τις καθορισμένες περιόδους παραγραφής των δεδομένων.
 • Εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων.
 • Διαθέτει τους μηχανισμούς εκείνους για εντοπισμό προβλημάτων προσωπικών δεδομένων και έγκαιρης γνωστοποίησης παραβιάσεων.
 • Είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις διατήρησης λεπτομερών αρχείων επεξεργασίας και σε έγκαιρη γνωστοποίηση παραβιάσεων.
 • Έχει καθορίσει και προσαρμόσει τις διαδικασίες για τη συναίνεση χρήσης των προσωπικών δεδομένων, συμβολαίων και συμβάσεων.
 • Έχει καθορίσει τους ρόλους του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) καθώς και των Υπεύθυνων Επεξεργασίας (Controllers).
Η InnoSec έχει ως βασική αρχή την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητά τους. Επιπλέον, η κοστολόγηση των υπηρεσιών αυτών προκύπτει μετά από την αξιολόγηση κάθε οργανισμού ξεχωριστά, σύμφωνα με το εύρος των πληροφοριακών συστημάτων του, τον όγκο των δεδομένων, το μέγεθός του και την οργανωτική του δομή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προετοιμάσουμε μια κοστολόγηση – προσφορά, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του οργανισμού σας.