Πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν αποθηκευτικά μέσα USB (π.χ. memory sticks, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους) για την κάλυψη των εργασιακών τους αναγκών, ωστόσο η χρήση τους στο εταιρικό περιβάλλον ενέχει πολλούς κινδύνους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορεί να είναι η υποκλοπή εταιρικών αρχείων από τυχόν κακόβουλους χρήστες, εφόσον δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στη χρήση τους μέσω αντίστοιχου αποτρεπτικού μηχανισμού.

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι χρήστες που έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν αποθηκευτικά μέσα USB στο πλαίσιο της εργασίας τους και σε περιπτώσεις που η χρήση τους κρίνεται αναγκαία, τότε αυτή γίνεται βάσει όλων των απαραίτητων κανόνων ασφάλειας.