Πελάτες

Πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών, υπογράφεται σύμφωνο εμπιστευτικότητας και από τις δύο πλευρές, προκειμένου να καθοριστούν πλήρως οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις, αμφιπλεύρως.

Εταιρίες παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου

Αξιολόγηση κινδύνων για το δίκτυο παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών και πραγματοποίηση ελέγχων ασφάλειας σε αυτό, με σκοπό την αποκάλυψη ευπαθειών. Ανάπτυξη/επικαιροποίηση πολιτικής ασφάλειας και υποβολή προτάσεων, με σκοπό την επίτευξη ενός κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας.

Τράπεζες

Αξιολόγηση κινδύνων για το δίκτυο παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών και πραγματοποίηση ελέγχων ασφάλειας σε αυτό, με σκοπό την αποκάλυψη ευπαθειών, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από επίδοξους επιτιθέμενους (hackers). Ανάπτυξη/επικαιροποίηση πολιτικής ασφάλειας και υποβολή προτάσεων, με σκοπό την αντιμετώπιση των διαγνωσθέντων ευπαθειών.

Μεγάλοι Οργανισμοί και Εταιρίες

Διερεύνηση περιστατικών παραβίασης ασφάλειας, μέσω ανάλυσης δεδομένων από ψηφιακά μέσα ή δικτυακούς κόμβους. Αξιολόγηση κινδύνων για το πληροφοριακό σύστημα, πραγματοποίηση ελέγχων ασφάλειας, ανάπτυξη/επικαιροποίηση πολιτικής ασφάλειας, εγκατάσταση κατάλληλων μηχανισμών ασφάλειας με στόχο την τήρηση της πολιτικής ασφάλειας.