Εισαγωγή στην ασφάλεια διαδικτυακών υποδομών και υπηρεσιών

 • Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για τα προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί καθώς και τα συστήματα και τις πληροφορίες που διαχειρίζονται. Θα παρουσιασθούν τα βασικά σημεία ενός σχεδίου ασφάλειας οργανισμού και θα γίνει ανάλυση βασικών τεχνολογίες ασφάλειας που είναι απαραίτητες στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (π.χ ψηφιακά πιστοποιητικά, ψηφιακές υπογραφές, Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού).
 • Διάρκεια: 5 ώρες (1 ημέρα).
 • Απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών που εποπτεύουν, συμμετέχουν σε δραστηριότητες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα.
 • Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό & βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Οφέλη: Οι εκπαιδευόμενοι, με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν προβλήματα ασφάλειας, να έχουν εμπεδώσει τη διαδικασία δημιουργίας ενός σχεδίου ασφάλειας, καθώς και να γνωρίζουν τους μηχανισμούς ασφάλειας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Θεμελιώδεις έννοιες:
  • βασικές έννοιες στην ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Προσδιορισμός προβλημάτων ασφάλειας:
  • Ανάλυση επικινδυνότητας
 • Σχέδιο ασφάλειας – πολιτική ασφάλειας οργανισμού
 • Τεχνολογίες ασφάλειας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης:
  • Τεχνολογίες αυθεντικοποίησης
  • Έξυπνες κάρτες
  • Ψηφιακά πιστοποιητικά
  • Ψηφιακή Υπογραφή
  • Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού
 • Κλείσιμο – Συζήτηση