Εισαγωγή στην ασφάλεια πληροφοριών

 • Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για να αναγνωρίζουν τα προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί τους, τα συστήματα και οι πληροφορίες που διαχειρίζονται. Θα αναλυθούν τα βασικά σημεία ενός σχεδίου ασφάλειας οργανισμού και θα γίνει εκπαίδευση σε βασικές τεχνολογίες ασφάλειας που είναι απαραίτητες στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (π.χ ψηφιακά πιστοποιητικά, ψηφιακές υπογραφές).
 • Διάρκεια: 10 ώρες.
 • Απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών που εποπτεύουν, συμμετέχουν σε δραστηριότητες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και  διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα.
 • Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό & βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Οφέλη: Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα προβλήματα ασφάλειας καθώς και να διοικούν και να χειρίζονται έμπιστες υπηρεσίες και συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

 • Θεμελιώδεις έννοιες:
  • βασικές έννοιες στην ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Προσδιορισμός προβλημάτων ασφάλειας:
  • Ανάλυση επικινδυνότητας
 • Σχέδιο ασφάλειας – πολιτική ασφάλειας οργανισμού
 • Τεχνολογίες ασφάλειας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης:
  • Τεχνολογίες αυθεντικοποίησης
  • Έξυπνες κάρτες
  • Ψηφιακά πιστοποιητικά
  • Ψηφιακή Υπογραφή
  • Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού