Μηχανισμοί ασφάλειας

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μηχανισμών ασφάλειας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας του οργανισμού.

Η InnoSec με εξιδεικευμένους μηχανικούς ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, μελετάει το σχέδιο ασφάλειας του οργανισμού ή αν δε υπάρχει, αξιολογεί τις απαιτήσεις ασφάλειας και στη συνέχεια σχεδιάζει και αναπτύσσει τους απαραίτητους μηχανισμούς. Στη διαδικασία αυτή σημαντικός στόχος είναι, η εκπαίδευση μελών του οργανισμού στην επίβλεψη και διαχείριση των μηχανισμών.

Οι μηχανισμοί ασφάλειας σχεδιάζονται, αναπτύσσονται/προσαρμόζονται και εντάσσονται λειτουργικά στα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται ο σχεδιασμός και εγκατάσταση των παρακάτω μηχανισμών ασφάλειας:

 • Αυθεντικοποίησης χρηστών και συστημάτων.
 • Ελέγχου και απονομής δικαιωμάτων πρόσβασης.
 • Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού και ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και εφαρμογών ψηφιακής υπογραφής.
 • Κρυπτογράφησης.
 • Ασφάλειας δικτύων (Firewalls, VPNs).
 • Εγκατάσταση και προσαρμογή μηχανισμών επίβλεψης ασφάλειας δικτύου (IDS, SIEM) και έγκαιρης ενημέρωσης.
 • Εγκατάσταση και εποπτεία μηχανισμών αποτροπής διαρροής δεδομένων (DLP).
 • Εποπτεία δικτυακών υπηρεσιών.
 • Μηχανισμών υποστήριξης της απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών.
 • Ενισχύει την προστασία δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών
 • Θωρακίζει τον οργανισμό έναντι του νόμου, γιατί έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τα δεδομένα και τις υπηρεσίες που παρέχει
 • Εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του οργανισμού μετά από επίθεση ή καταστροφή.
 • Αναπτύσσει μια υποδομή και διαδικασίες για την αντιμετώπιση και διαχείριση των περιστατικών ασφάλειας
 • Εκπαιδεύει το προσωπικό να είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να επεκτείνουν τους υφιστάμενους μηχανισμούς ασφάλειας
Η InnoSec έχει ως βασική αρχή την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητά τους. Επιπλέον, η κοστολόγηση των υπηρεσιών αυτών προκύπτει μετά από την αξιολόγηση κάθε οργανισμού ξεχωριστά, σύμφωνα με το εύρος των πληροφοριακών συστημάτων του, τον όγκο των δεδομένων, το μέγεθός του και την οργανωτική του δομή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προετοιμάσουμε μια κοστολόγηση – προσφορά, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του οργανισμού σας.