Την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) του ερευνητικού έργου “Δημιουργία πλατφόρμας για την αυτοεξυπηρέτηση ασθενών με υπέρταση και χρόνιες καρδιαγγειακές παθήσεις”, με κωδικό Τ2ΕΔΚ-1232 (ακρωνύμιο “ForMyHeart”).

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μίας καινοτόμου mobile και web εφαρμογής, η οποία απευθύνεται σε άτομα με υπέρταση και στον θεράποντα ιατρό τους. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαλείο αυτοδιαχείρισης της νόσου με δυνατότητες αυτοματοποιημένης εισαγωγής δεδομένων από έξυπνες συσκευές και καταγραφής της καρδιακής συχνότητας. Παράλληλα θα ανιχνεύει επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής και θα ειδοποιεί άμεσα προκαθορισμένα άτομα με τη θέση του πάσχοντα. Με αυτόν τον τρόπο θα συνδράμει στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ψυχολογίας των ασθενών με CVD, κατά συνέπεια και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Οι ομάδες έργου των δύο εταίρων συμμετείχαν στη συνάντηση, κατά την οποία έγινε ανάλυση των σταδίων του έργου, των ενοτήτων εργασίας και των παραδοτέων. Οι εταίροι του έργου είναι:

  • Tessera Multimedia (Συντονιστής)
  • Innovative Secure Technologies

Η δράση Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014 -2020). Εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔΕΠΑνΕΚ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01232).