Προφίλ

Η InnoSec (Innovative Secure Technologies Ι.Κ.Ε.) παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και προτείνει αντίστοιχες τεχνολογικές λύσεις για τη διασφάλισή τους. Παράλληλα, καθώς είναι τεχνοβλαστός (spin-off), διατηρεί έντονη και ενεργή παρουσία στο χώρο της έρευνας.

Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών και λύσεων που αφορούν στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων των πελατών της, με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη από κάθε μορφής απειλές, διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη και αδιάκοπη λειτουργία/επιχειρηματικότητά τους.