Ερευνητικά έργα

Η InnoSec συμμετέχει δυναμικά στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας στα πλαίσια ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει πάρει μέρος στα παρακάτω ερευνητικά έργα:

Ακρωνύμιο / Τίτλος έργουΠεριγραφήΣημειώσεις
State of Vulnerabilities 2018/2019 - Analysis of Events in the life of Vulnerabilities
Το 2019 ο ENISA εστιάζει στη βελτίωση των διαδικασιών της διαχείρισης ρίσκου και της διαχείρισης ευπαθειών παρέχοντας μία κατανοητή ανάλυση των συμβουλευτικών των ευπαθειών του περασμένου έτους (2018). Ο Κανονισμός GDPR εισάγει την έννοια της ευθύνης για εταιρίες που έχουν πληγεί από παραβίαση δεδομένων και συνεπώς την ανάγκη για προληπτική προσέγγιση σχετικά με ευπάθειες. Το εύρος αυτής της μελέτης περιορίζεται στην ανάλυση μόνο των συμβουλευτικών των ευπαθειών του 2018. Όλες οι παρατηρήσεις και πιθανά κενά που θα αναγνωριστούν θα γίνουν εντός του πλαισίου των συμβουλευτικών των ευπαθειών του περασμένου έτους.ENISA, D-COD-19-T15. 2019.
CS-AWARE – A cybersecurity situational awareness and information sharing solution for local public administrations based on advanced big data analysis Αντικείμενο του προγράμματος είναι η αναζήτηση και η εφαρμογή νέων και καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση και διαχείριση κακόβουλων κυβερνοεπιθέσεων στα πληροφοριακά συστήματα μικρών και μεσαίων δημόσιων οργανισμών, σε συμφωνία με τη στρατηγική και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυβερνοασφάλεια. Στόχος του CS-AWARE είναι η ανάπτυξη συστήματος επίγνωσης του επιπέδου κυβερνοασφάλειας μικρών οργανισμών, το οποίο θα συνεισφέρει στην πρόληψη και καταπολέμηση των κυβερνοεπιθέσεων. Η συμμετοχή της InnoSec εστιάζεται στην προτυποποίηση και ανάπτυξη συστήματος ανταλλαγής δεδομένων κυβερνοασφάλειας καθώς και του συστήματος αυτοπροστασίας.Horizon 2020, DS-02-2016 (Innovation Action). 2017–2020.
SPELL – Smart PEopLe Linked Το SPELL είναι μία εφαρμογή για κινητές συσκευές, ικανή να παρέχει σε πραγματικό χρόνο δυναμικές πληροφορίες και ενημερώσεις σε χρήστες, σχετικά με σημεία ενδιαφέροντος που προσελκύουν ανθρώπους. Το SPELL συλλέγει και αναλύει δεδομένα μεγάλου όγκου, τα οποία συσχετίζουν μία πόλη και τους κατοίκους της, ώστε να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως: Πού είναι τα πλήθη; Πόσοι άνθρωποι παρίστανται στη συγκεκριμένη εκδήλωση; Πού είναι οι φίλοι μου; Πού πηγαίνουν συνήθως οι άνθρωποι το Σάββατο βράδυ;FIWARE SOUL-FI, Round A2. 2015.
SOHealth – Smart Open Internet Services for Health Το έργο SOHealth προτείνει και υλοποιεί μια σειρά νέων, καινοτόμων υπηρεσιών στον τομέα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, του ιατρικού και φαρμακευτικού ιστορικού. Οι υπηρεσίες αυτές επιτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα, τόσο από τους επαγγελματίες υγείας όσο και από τον ίδιο τον ασθενή. Η συνεισφορά της InnoSec αφορά στον καθορισμό των προδιαγραφών ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και διαχείρισης ταυτότητας, καθώς και στον ορισμό του σχεδίου ασφάλειας.«Συνεργασία 2011», κωδικός έργου 11ΣΥΝ_10_1563. 2015.