Ανάπτυξη σχεδίου ασφάλειας

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι o σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός σχεδίου ασφάλειας για οργανισμούς.

Αναπτύσσονται διαδικασίες ανάλυσης επικινδυνότητας που αποτιμούν τους κρίσιμους πόρους των πληροφοριακών συστημάτων του οργανισμού, τις απειλές που υφίστανται και αποτιμώνται τα υφιστάμενα μέτρα προστασίας. Στη συνέχεια δημιουργείται το σχέδιο ασφάλειας που περιλαμβάνει:

 • Την πολιτική ασφάλειας με το σύνολο κανόνων, οι οποίοι προσδιορίζουν επακριβώς το ρόλο κάθε εμπλεκόμενου μέσα στον οργανισμό, τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τα καθήκοντά του.
 • Μεθοδολογία υλοποίησης και εφαρμογής της πολιτικής ασφαλείας καθώς και τις διαδικασίες αναθεώρησης.

Ακολουθεί το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ανάκτησης από καταστροφή, το οποίο συμπληρώνει το σχέδιο ασφάλειας και στοχεύει στην:

 • Ελαχιστοποίηση διακοπών της κανονικής λειτουργίας και στον Περιορισμό της έκτασης των ζημιών και καταστροφών, και αποφυγή πιθανής κλιμάκωσης αυτών.
 • Εγκατάσταση εναλλακτικών μέσων και πόρων λειτουργίας.
 • Εκπαίδευση, εξάσκηση και εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού με διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.
 • Δυνατότητα ταχείας και ομαλής αποκατάστασης της λειτουργίας και ελαχιστοποίηση των οικονομικών επιπτώσεων.

Το πλαίσιο και η μεθοδολογία εφαρμογής της υπηρεσίας εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του οργανισμού, καθώς επίσης την εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια των αποτελεσμάτων.

 • Εμπεδώνει κουλτούρα ασφάλειας στον οργανισμό.
 • Ενισχύει την προστασία δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών.
 • Θωρακίζει τον οργανισμό έναντι του νόμου, καταδεικνύοντας κάθε φορά ότι έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τα δεδομένα και τις υπηρεσίες που παρέχει.
 • Εξασφαλίζει τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του οργανισμού μετά από επίθεση ή καταστροφή.
 • Εκπαιδεύει το προσωπικό ώστε να λειτουργούν στο πλαίσιο του σχεδίου ασφάλειας και να το εξελίσσουν.
Η InnoSec έχει ως βασική αρχή την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητά τους. Επιπλέον, η κοστολόγηση των υπηρεσιών αυτών προκύπτει μετά από την αξιολόγηση κάθε οργανισμού ξεχωριστά, σύμφωνα με το εύρος των πληροφοριακών συστημάτων του, τον όγκο των δεδομένων, το μέγεθός του και την οργανωτική του δομή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προετοιμάσουμε μια κοστολόγηση – προσφορά, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του οργανισμού σας.