Εταιρικά στοιχεία

Εταιρικά στοιχεία

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 132436404000

Participant Identification Code (PIC) για Ευρωπαϊκά προγράμματα: 933855861